Facebook Twitter Pinterest email tisk

Boule na hlavě - nádor na hlavě

Nádor na hlavě

Vznik převážné většiny nádorů hlavy souvisí s kouřením. Nejčastěji se tyto nádory totiž vyskytují u kuřáků a alkoholiků s nedostatečnou hygienou dutiny ústní a s celou řadou přidružených chorob. Všechny zmíněné faktory přispívají ke špatné prognóze onemocnění. Přestože je většina těchto nádorů poměrně dobře klinicky vyšetřitelná, velká část nemocných přichází k lékaři až v pokročilých stadiích onemocnění. Při hledání optimálního standardního způsobu léčby je nutná úzká spolupráce otolaryngologa-chirurga s odborníkem na záření a chemoterapii.

Pojem nádory hlavy se používá zejména pro nádory kožní, nádory v oblasti ucha a očnice. Vzhledem ke značné rozdílnosti místa vzniku jsou typy lokálního nádorového růstu, vzdálené šíření a tím i příznaky značně odlišné. Pro optimální hodnocení, diagnózu i léčbu je tedy velmi důležité zjistit místo vzniku nádoru.

Vznik karcinomů v oblasti hlavy může být vyprovokován nejrůznějšími příčinami, nejvíce zde působí vlivy zevního prostředí. Převážná většina se vyskytuje u kuřáků cigaret (v tabákovém kouři je uváděno více než 40 karcinogenů). Časnější výskyt je prokázán při současném nadužívání tabáku a alkoholu. Alkoholu se zde přisuzuje role kokarcinogenu, to jest látky, která sama o sobě nemá schopnost vyvolat nádorový růst, avšak v přítomnosti látky, která je schopna nádorový růst vyvolat, tedy v přítomnosti karcinogenu, dokonce i velmi slabého, vyvolává a podporuje vznik zhoubného novotvaru. Konzumace alkoholických nápojů navíc snižuje obranyschopnost organismu před karcinogenními látkami. Relativní riziko pro vznik karcinomu je u těžkých alkoholiků 2–6x vyšší, při abusu tabáku je vyšší 5–25x. Karcinogenní účinek byl prokázán také u marihuany.

Při vzniku nádorů hlavy hrají roli i některé typy virů, zvláště HPV (lidský papilomavirus) ve vztahu k nádorům orofaryngu, který je v poslední době v centru pozornosti, dále genetická predispozice, karcinogenní látky v zaměstnání (nikl, chrom, olovo, azbest, fluor, arzén, uhlovodíky v sazích, dehtu a průmyslových olejích) a vystavení se radiačnímu záření. Dále zde může sehrát roli i nízká hygiena dutiny ústní a špatná výživa. Výskyt se zvyšuje se stoupajícím věkem, nádory v této oblasti jsou typické pro osoby starší 50 let.

Klinické příznaky onemocnění jsou různé. Klinické rozdíly mezi jednotlivými nádory nelze vysvětlit pouze jejich anatomickou lokalizací, ale i biologickými rozdíly. Na nádorové onemocnění dále nespecificky ukazují i některé celkové příznaky, jako je například úbytek tělesné váhy anebo zvýšená teplota.

Základem stanovení diagnózy je historie onemocnění zaměřená na místní a celkové příznaky a rizikové faktory. Poté následuje klinické vyšetření. Řada nádorů je dobře přístupná vyšetření zrakem a pohmatem. Ze všech zjištěných novotvarů je doporučeno vzít vzorek na histologické vyšetření. Jakmile byla diagnóza ověřena histologicky a určen rozsah nádoru, výběr správné léčby pro daný nádor závisí na mnoha dalších faktorech, včetně umístění nádoru, tělesného stavu nemocného, jeho současných zdravotních problémů, zvážení možných vedlejších projevů plánované léčby a konečně i na přání nemocného.

Chirurgické odstranění nádoru má u většiny nádorů v oblasti hlavy prvořadý význam. Asi u 40 % nemocných postačí samotná operace nebo radioterapie s léčebným záměrem. U zbylých 60 % nemocných je třeba použít léčbu kombinovanou, přičemž se vzájemně kombinují chirurgie, radioterapie a chemoterapie, v některých případech i takzvaná biologické terapie. Podání pomocné léčby (radioterapie, chemoterapie nebo chemoradioterapie) může být ve vztahu k hlavní léčebné modalitě neoadjuvantní (tedy předcházející), konkomitantní (současné) či adjuvantní (následné). Oblast hlavy je většinou dobře přístupná pro radioterapii, která se může pro zvýšení účinku kombinovat s chemoterapií.

Zdroj: Boule na hlavě
Zveřejněno: 18.1.2017